Партнърс Инженеринг EООД
 

УСЛУГИ: АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИРАНЕ

    "Партнърс Инженеринг" EООД извършва:

    • Изготвяне, анализ и съгласуване на проектна документация по всички части:
     • - Архитектурна част;

      - Строително-конструктивна част;

      - Машинно-технологична част;

      - Електрическа част;

      - Отопление, вентилация и климатизация;

      - Водоснабдяване и канализация;

      - Комуникационно-информационна част;

      - Автоматизирани системи за управление и мониторинг: КИП и А, Хидравлика и пневматика, Системи за охрана и наблюдение, Пожароизвестяване и пожарогасене;

      - Радиационна защита, радиационен и дозиметричен контрол;

      - Системи за мониторинг на околната среда и технологичните изхвърляния в нея.

    • Остатъчен ресурс на подемни съоръжения- козлови и мостови кранове и асансьорни уредби.
    • Радиационен и емисионен контрол – цялостен инженеринг, доставки и монтаж на такива системи.
    • Сценарии за аварийни ситуации - наднормени изхвърляния на вредни емисии, наводнения, земетресения, промишлени аварии, прогнози, защитата на персонала и населението.
    • Екологични експертизи – въздух ( прах, вредни емисии ), сгуроотвали ( оросяване + засенчване + намаляване на ветровото натоварване + редуциране на цената на СО2 , чрез изграждане на ВЕИ ); „висока вълна” и високи води.
    • Възобновяеми енергийни източници - предпроектни проучвания, инвестиционни анализи и проектиране, извършване на доставки, изпълнение на СМР, функционални изпитания и въвеждане в експлоатация, съгласуване на проекти със съответните институции.
    • Технически консултации.
 
2015 "Партнърс Инженеринг" EООД. Всички права запазени.