Партнърс Инженеринг EООД

СЕРВИЗ, АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

    "Пaртнърс Инженеринг" EООД извършва следната сервизна поддръжка:

    • Подемни съоръжения ( кранове, асансьори, елеватори )
    • КИП и А оборудване, манометри, термометри, ниво, специализирани системи ( секюрити ).
    • Мониторингови – емисии
    • Фотоволтаични централи – фасилити мениджмънт
    • Информационна система за управление на дейностите по поддръжката и ремонт на оборудването ( CMMS )
    •  

     Системата предоставя информация на изпълнителския и управленския персонал, ангажиран с поддръжката и ремонта. Целта на настоящата програма е да идентифицира и регламентира дейностите и отговорностите, свързани с планиране, организиране, изпълнение, документиране и анализ на дейностите по поддръжка и ремонт на съоръженията (включително и контрол на състоянието).

 

2015 "Партнърс Инженеринг" EООД. Всички права запазени.