Партнърс Инженеринг EООД

РЕФЕРЕНЦИИ

РАДИАЦИОНЕН И ЕМИСИОНЕН КОНТРОЛ

   • АЕЦ ”Козлодуй”

    • ** Работен проект част радиационен контрол на лаборатория за радиационна дефектоскопия
     ** Работен проект Модернизация на системата за радиационен контрол в ХОГ
     ** Проектиране, доставка и монтаж на 10бр. аерозолни детектори, тип БДАС-03П-01 към I до IV група за периодичен радиационен контрол и РК на TL23 към ЦИИСРК-01
    • ДП „Радиоактивни отпадъци”

     • ** Проектиране, доставка и монтаж за изграждане на система за автоматичен периодичен газов контрол към ЦИИСРК-01 и дистанционна управление на електро магнитни вентили
     • „Изследователски реактор ИРТ-2000" при ИЯИЯЕ – БАН

      • ** Изготвяне на „Монтажни схеми и количествено-стойностни пресмятания” към Техническо задание за изпълнение на „Монтаж и пускане в експлоатация на монитори за контрол на благородни газове NGM 204L, монитори за гама лъчение GIM 204 и монитори за измерване на облъчването на неутрони NIM 201
      • Автомагистрала „Люлин”

       • ** Контрол на съдържанието на СО и NOx ( FAS ) за тунели
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.