Партнърс Инженеринг EООД

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

    "Пaртнърс Инженеринг" EООД извършва цялостен инженеринг, доставки и монтаж на електрически съоръжения и инсталации:

    • Доставка и монтаж на ( метални ) цялостни трансформаторни подстанции - средно и ниско напрежение
    • Строителство на подземни и въздушни кабели средно и ниско напрежение
    • Производство, доставка и монтаж на всички видове оборудване за временно ел.захранване.
    • Производство на ел.табла – захранващи, контролни, разпределителни, взривозащитени ( Ex )
    • Оборудване с електромери, подови, специални и взривозащитени ( Ex ) разпределителни табла
    • Изграждане на инсталации ниско напрежение
    • Изграждане на информационни инсталации
    • Внедряване на честотни регулатори, софтстартери
     • - специализирани честотни регулатори с векторно регулиране ( Flux vector ) и проверка на момента ( Torque proving ) при тежки режими на работа
      - честотни регулатори до 10kV, 25МW
    • Доставка и монтаж на кабели, проводници, изолатори, нестандартно оборудване
    • Монтаж на релейни, разпределителни и контролни панели; настройка и стартиране на релейна защита
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.