Партнърс Инженеринг EООД

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ( ВЕИ )

    "Пaртнърс Инженеринг" EООД работи в следните направления:

    • Фотоволтаична енергия
    • Хидроенергетика
    • Вятърна енергия
    • Геотермална енергия
    • Енергия от биомаса
     • "Пaртнърс Инженеринг" EООД предлага следните услуги:

      • Предпроектни проучвания
      • Инвестиционни анализи
      • Инвестиционно проектиране във всички фази – идеен, технически, работен и монтажен проект
      • Извършване на доставки, изпълнение на СМР, функционални изпитания и въвеждане в експлоатация
      • Съгласуване на проекти със съответните институции
      • Изваждане на разрешителни
      • Сключване на договори с институции
      • Абонаментно обслужване ( фасилити мениджмънт )
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.